1. Forum
  2. >
  3. Topic: Duolingo
  4. >
  5. Write down your daglî here

https://www.duolingo.com/profile/AronTrinidad

Write down your daglî here

Daglî is the Filipino word for "flash fiction", it is a story like that of Duolingo's stories, short, but there's a twist in the end. Comment yours here, on any language. Don't forget to give a lingot to the one you liked. Here's mine: (There's an English translation down below)

Mananalaysay: Uwìan na, at naghahandâ na kayo papauwì gáling sa pàaralan, nagpopolbo, nagliligpit, at kung-anu-ano pa.

Mananalaysay: Nang bìglang may sumabog na bomba sa làbas ng pàaralan ninyo, maya't mayâ ang pagpùtok ng mga barìl sa labas. Ratatatat boom boom bang bang!

Mananalaysay: Hindi muna kayo pinalábas ng guro ninyo para maging ligtas kayo. Nung nawala-walâ na, pinauwî na kayo.

Mananalaysay: Pagdatìng mo ng compound ninyo, sira-sirâ lahat ng mga báhay sa compound ninyo, pero himalang yung sa inyo ay buô pa. Nàaanínag mo na ang bahay nyo, ngunit may lílang tela na at párang luksang-luksâ, pumasok ka at kinausap ka ng iyong lolo.

Ikaw: Nasaan na si nanay?

Lolo: Apo, nakauwî ka na pàla, wala na siya.

Ikaw: Ano?

Lolo: Pasensya na apo, hindi niya kinaya ang mga kagánapan kanina.

Lolo: Papakita ko siya sa'yo, sa hùling pagkakatàon, bùbuksan natin itong kabaong, at sabihín mo na ang mga hùli mong pàalam.

Lolo: ìsa, dalawá ...

Mananalaysay: Naiyak ka na bago pa masambìt ng iyong lolo ang "tatlo"

Lolo: ... at tatlo.

Mananalaysay: Ang iyong mga nakapìkit na mga lumulúhang màta ay hinawakan ng isang malambot na kàmay. Si nanay pàla ito, mahinâ ang pandinig ni lolo kayâ dere-deretso siya sa pagsasalitâ. Natanong mo sa sarilí mo, "Sino nga ba ang nása kabaong?"

Lolo: Apo, ito si Bàntay, wala na siya.


Narrator: It was dismissal time and you all were getting ready: powdering faces, fixing and packing up things, and some more preparings.

Narrator: When suddenly, a bomb exploded outside your school, gunshots were often heard now and then. insert onomatopeia

Narrator: Your teacher does not let you go out first, but then when the chaos seemed to dissipate, he let you go home.

Narrator: You have reached your compound, and everything you saw was in ruins. But your house miraculously is the only remaining structure standing. You were getting more sight of your house and you see purple cloth outside, and everything seems to be mournful. Your grandfather talked to you.

You: Where's mom?

Grandpa: Sorry, my grandson, she's gone.

You: What?!

Grandpa: I'm sorry, she didn't survive the disaster, the happenings recently.

Grandpa: I'm going to open this coffin, say your last goodbyes.

Grandpa: One, two ...

Narrator: Tears ran from your eyes before he could say "three"

Grandpa: ... and three.

Narrator: Your closed teary eyes were touched by a smooth hand. It was mother, grandpa has a weak hearing that's why he talked too straight. But you asked, "who's inside the coffin?"

Grandpa: My grandson, this is Bàntay, she's gone.


Bàntay literally Filipino for "guard", is a common conotation or personification for "dog"

December 6, 2017

2 Comments


https://www.duolingo.com/profile/Camilla-danesa

what a dramatic story! I can see it in my mind. Well done!


https://www.duolingo.com/profile/AronTrinidad

Please don't hate me for having the dog killed :|

Learn a language in just 5 minutes a day. For free.