"The woman answers."

แปลว่า:ผู้หญิงคนนี้ตอบ

December 7, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/BenzGaming

ผู้หญิงคนนี้รับ คือไร ?


https://www.duolingo.com/profile/LynnaVanij

ผู้หญิงคนนัันตอบ ทำไมไม่ได้?


https://www.duolingo.com/profile/Nakorn7

This woman answers = ผู้หญิงคนนี้ตอบ

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย