"The girl eats chicken."

แปลว่า:เด็กผู้หญิงกินไก่

December 9, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/hCYG5

ถูกแล้วนิ


https://www.duolingo.com/profile/noinae5

ตอบถูก​แล้ว​ค่ะ


https://www.duolingo.com/profile/noinae5

ฉันตอบถูก​แล้ว​

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย