"We are going to allow this."

แปลว่า:พวกเราจะอนุญาติสิ่งนี้

December 9, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/y7Uq1

อนุญาต


https://www.duolingo.com/profile/Nok414936

อนุญาต สะกดผิด


https://www.duolingo.com/profile/banditkawn

อนุญาติ ต้องแบบนี้ อนุญาต

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย