"The Farmer"

แปลว่า:ชาวไร่

December 9, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/pakameng

ชาวนา/ชาวไร่/เกษตรกร


https://www.duolingo.com/profile/JoeWern-Fa

ชาว ดาวิ่น


https://www.duolingo.com/profile/puy710986

ชาวนาป่าววว

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน