"It is February."

แปลว่า:มันเป็นเดือนกุมภาพันธ์

December 9, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Parengame

พิมพ์ถูกแล้วอะแต่ก็ยังผิดso sad มันคือเดือนกุมพาพันธุ์


https://www.duolingo.com/profile/4tlj2

มันต้องมีเดือนด้วยสิ


https://www.duolingo.com/profile/1aZT14

ผม​ตอบ​ถูกต้องตาม​คำ​เฉ​ล​ยแ​ล้วครับ​แต่​โปรแกรม​บอกว่า​ผิด​


https://www.duolingo.com/profile/1aZT14

ไม่ทราบว่าจะแก้ไขอย่างไรครับจึงจะผ่านไปได้


https://www.duolingo.com/profile/1aZT14

ผมตอบ​ถูกต้องตาม​คำ​เฉ​ล​ยแ​ล้วครับ​แต่​โปรแกรม​บอกว่า​ผม​ตอบ​ผิด


https://www.duolingo.com/profile/1aZT14

ผมตอบ​ถูกต้องตาม​คำ​เฉ​ล​ยแ​ล้วครับ​แต่​โปรแกรม​บอกว่า​ผม​ตอบ​ผิด


https://www.duolingo.com/profile/1aZT14

ผมตอบ​ถูกต้องตาม​คำ​เฉ​ล​ยแ​ล้วครับ​แต่​โปรแกรม​บอกว่า​ผม​ตอบ​ผิด.


https://www.duolingo.com/profile/1aZT14

ผมตอบ​ถูกต้องตาม​คำ​เฉ​ล​ยแ​ล้วครับ​แต่​โปรแกรม​บอกว่า​ผม​ตอบ​ผิด


https://www.duolingo.com/profile/1aZT14

ผมตอบ​ถูกต้องตาม​คำ​เฉ​ล​ยแ​ล้วครับ​แต่​โปรแกรม​บอกว่า​ผม​ตอบ​ผิด


https://www.duolingo.com/profile/1aZT14

ผมตอบ​ถูกต้องตาม​คำ​เฉ​ล​ยแ​ล้วครับ​แต่​โปรแกรม​บอกว่า​ผม​ตอบ​ผิด


https://www.duolingo.com/profile/1aZT14

ผม​ตอบ​ถูกต้องตาม​คำ​เฉ​ล​ยแ​ล้วครับ​แต่​โปรแกรม​บอกว่า​ผม​ตอบ​ผิด


https://www.duolingo.com/profile/1aZT14

ผมตอบ​ถูกต้องตาม​คำ​เฉ​ล​ยแ​ล้วครับ​แต่​โปรแกรม​บอกว่า​ผม​ตอบ​ผิด


https://www.duolingo.com/profile/1aZT14

ผมตอบ​ถูกต้องตาม​คำ​เฉ​ล​ยแ​ล้วครับ​แต่​โปรแกรม​บอกว่า​ผม​ตอบ​ผิด.


https://www.duolingo.com/profile/1aZT14

ผมต​อบถูกต้องตาม​คำ​เฉ​ล​ยแ​ล้วครับ​แต่​โปรแกรม​บอกว่า​ผมตอบผิด​


https://www.duolingo.com/profile/1aZT14

ผมตอบ​ถูกต้องตาม​คำ​เฉ​ล​ยแ​ล้วครับ​แต่​โปรแกรม​บอกว่า​ผม​ตอบ​ผิด.


https://www.duolingo.com/profile/1aZT14

ผมตอบ​ถูกต้องตาม​คำ​เฉ​ล​ยแ​ล้วครับ​แต่​โปรแกรม​บอกว่า​ผม​ตอบ​ผิด


https://www.duolingo.com/profile/1aZT14

การตอบถูกต้องตาม​คำ​เฉ​ล​ยแ​ล้วครับ​แต่​โปรแกรม​บอกว่า​ตอบ​ผิด​ ยังไม่ได้รับการแก้ไขเลยครับ.​ทำให้ไม่สามารถ​ผ่านตรงจุดนี้ไปได้ครับ


https://www.duolingo.com/profile/Khanthamat

พูดแล้วระบบไม่ทำงาน


https://www.duolingo.com/profile/Passakorn9

ชังระบบ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย