"Hehadtakenthebox."

แปลว่า:เขาได้เอากล่องนั่นไปแล้ว

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/PiTT_PoL

"เขาได้เอากล่องใบนั้นไปแล้ว" เป็นอีกหนึ่งทางเลือก

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย