"He had taken the box."

แปลว่า:เขาได้เอากล่องนั่นไปแล้ว

December 10, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/PiTT_PoL

"เขาได้เอากล่องใบนั้นไปแล้ว" เป็นอีกหนึ่งทางเลือก

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย