"My parents eat there twice a week."

แปลว่า:พ่อแม่ของฉันกินที่นั่นสัปดาห์ละสองครั้ง

December 11, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Tan823445

ตอบถูกแล้วทำไมไม่ผ่านอ่ะ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย