"Monday and Tuesday?"

แปลว่า:วันจันทร์และวันอังคารเหรอ

December 11, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/VeolYQ

มีเหรอด้วย

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย