"The girl is on stage."

แปลว่า:เด็กผู้หญิงคนนี้อยู่บนเวที

December 15, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/LungPong

"คนนี้"มาจากไหน


https://www.duolingo.com/profile/Kasemsok

คนนี้ = "this" not the


https://www.duolingo.com/profile/honey_2103

เอาที่สบายใจนะ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย