"Do you have time tomorrow?"

แปลว่า:คุณมีเวลาพรุ่งนี้ไหม

December 16, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/mac606826

พรุ่งนี้คุณมีเวลาไหม


https://www.duolingo.com/profile/KoontuchCh

สำนวนไทย นิยม พูดว่า พรุ่งนี้คุณมีเวลาไหม


https://www.duolingo.com/profile/papatsornT1

พรุ่งนี้คุณมีเวลาไหม

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย