Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"The man is waiting for his wife."

Dịch:Người đàn ông đang chờ vợ của anh ấy.

7 tháng trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/LMnh312590

B

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/QNmai
QNmai
  • 19
  • 6
  • 6
  • 2
  • 8

Người đàn ông đang đợi vợ.

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/LMnh312590

Thật không

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/LMnh312590

Jk

5 tháng trước