"I am a girl."

แปลว่า:ฉันเป็นเด็กผู้หญิง

December 19, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/RachchataK

ทำไมถึงมี a หรอ


https://www.duolingo.com/profile/wrong20

I มีคนเดียว


https://www.duolingo.com/profile/FQ5t7

a คือหนึ่ง I แปลว่าฉัน ซึ่งมีคนเดียว


https://www.duolingo.com/profile/Alyssa030

เมื่อพูดถึง noun (นาม) จะต้องมี article (คำนำหน้านาม) และมีกฎการใช้สรุปได้ง่ายๆ

• ถ้า subject (ประธาน) เป็นคนเดียวและพูดถึงเรื่องที่ไม่เจาะจง จะใช้ "a" หรือ "an" นำหน้า noun [ถ้า noun มีพยัญชนะเป็นสระ (a, e, i, o และ u) จะใช้ "an" นำหน้า นอกเหนือจากนั้นจะเป็น "a" นำหน้าทั้งหมดเลย]

• "a" และ "an" จะนำเฉพาะนามที่ไม่เป็นพหูพจน์และไม่เจาะจง

• "the" เป็น article เหมือนกันแต่ใช้นำนามที่เจาะจง และสามารถใช้กับคำนามที่เป็นพหูพจน์ได้ด้วย

-- >ในประโยคนี้ คำนามคือคำว่า "girl"

• เนื่องจาก subject (ประธาน) เป็น "ฉัน" ฉันเป็นคนเดียวและ noun เป็น "ผู้หญิง" ผู้หญิงคนเดียว จึงใช้ "a" นำหน้า

• คำว่า "girl" ไม่ได้ขึ้นต้นด้วยสระจึงใช้ "a" แทน "an"

• คำว่าผู้หญิงในที่นี้ถือว่าไม่เจาะจง สมมุติว่าใช้ "the" แทน "a" ในประโยดนี้:

I am THE girl = ฉันเป็นผู้หญิงคนนี้ I am A girl = ฉันเป็นผู้หญิง


https://www.duolingo.com/profile/Sudarat906795

ฉัน ตอบ ถูกแล้ว


https://www.duolingo.com/profile/WP7h2

ทำไมไม่ถูกงงงงงงงง


https://www.duolingo.com/profile/9PGl3

ที่ไม่ถูกเพราะลืมจุดหรออ


https://www.duolingo.com/profile/JohndoWalk

คำว่า girl ออกเสียงไม่ถูกสักที


https://www.duolingo.com/profile/lin299650

เขียนถูกแล้วแต่ทำไมยังผิดอยู่อ่ะ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย