"Tell her we love her."

แปลว่า:บอกเธอว่าพวกเรารักเธอ

December 21, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/JaturanSan

ไม่ต้องมี "ว่า" ก็น่าจะได้นะ


https://www.duolingo.com/profile/NicekyBeau

ไม่มีว่าก็น่าจะได้นะ


https://www.duolingo.com/profile/Tom655500

ต้องใส่ว่าด้วย โอ้ว 555555

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย