"Tea"

แปลว่า:น้ำชา

December 21, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/lextarka

Hey guys! What's the problem with it?


https://www.duolingo.com/profile/VYIO15

ตอบถูกแล้วน้ะ


https://www.duolingo.com/profile/Xaib9

ปรับปรุง!


https://www.duolingo.com/profile/PondPisutK

ออกเสียงผิดตรงไหนหว่า


https://www.duolingo.com/profile/PondPisutK

ออกเสียงยังไงหว่า

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย