"I am sure that they are going to allow it."

แปลว่า:ฉันแน่ใจว่าพวกเขาจะอนุญาติมัน

December 22, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/y7Uq1

อนุญาต


https://www.duolingo.com/profile/SubhintraA

อนุญาต ไม่ใช่ อนุญาติ


https://www.duolingo.com/profile/JeeBooOne

อนุญาติ = ผิด อนุญาต = ถูก

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย