"The square is beautiful."

แปลว่า:สี่เหลี่ยมจตุรัสสวย

December 22, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/y7Uq1

น่าจะเป็นจัตุรัส

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย