"The animal is in the zoo."

แปลว่า:สัตว์อยู่ในสวนสัตว์

December 25, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Banyen1

ตอบถูกแล้ว


https://www.duolingo.com/profile/SasimaPong

ตอบถูกแล้วอ่า


https://www.duolingo.com/profile/thana292594

เยี่ยมเลย

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย