"He sleeps in the afternoon."

แปลว่า:เขานอนตอนบ่าย

December 25, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/ApinanJira

In program said "and" but in answer say "in"


https://www.duolingo.com/profile/Nakorn7

ตอบว่าเขานอนในตอนบ่าย ไม่ได้หรือ? ผิดหรือ?

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย