"No, I am sorry."

แปลว่า:ไม่ ฉันขอโทษ

December 27, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/poopiexxpo

ทำไมฉันถูก ....


https://www.duolingo.com/profile/MukdaSa-ud

ไม่สับสน


https://www.duolingo.com/profile/RachchataK

ทำไมมีam


https://www.duolingo.com/profile/wrong20

sorry ไม่ใช่กริยาครับ


https://www.duolingo.com/profile/lFZH19

เป็นคำไรหรอคับ


https://www.duolingo.com/profile/varis758043

ปกติก็มีครับแต่จะอยุ่ในรูปย่อ


https://www.duolingo.com/profile/i_2t

ย้อนแย้งดี


https://www.duolingo.com/profile/Rpcq16

ทำไมเขียน​ถูกแล้วมันบอกว่าผิด


https://www.duolingo.com/profile/0Axi10

ตอบถูกแล้ว


https://www.duolingo.com/profile/0Axi10

ฉันตอบถูกแล้ว


https://www.duolingo.com/profile/konachan8

พิมพ์​เหมือนกัน​ แต่ผิดเฉย


https://www.duolingo.com/profile/M5Rc8

พิมถูกถูกแต่ผิด

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย