"The sight"

แปลว่า:สายตา

December 28, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/y7Uq1

ผมตอบว่า The site ก็บอกว่าถูกต้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย