"Aplate"

แปลว่า:จานใบหนึ่ง

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/DDanWootth

ยทฃชชชชชขชชชชบ99999บบบชบบบชชช999999(999999289999(9989992(999๙๙999;9~2999992(99ชชคฃชช¿

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/DDanWootth

ชชชชไชไฝ ขคชชชชชชขชชชิ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/DDanWootth

งีะ uy.gY wlliaQyw2

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/aeklondon

ตอบถูกแต่บอกผิด

11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/caneliean

จานใบหนึ่ง/จานหนึ่งใบ = =

11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Hambalee

คำตอบที่ถูกต้องคือจานหนึ่งใบ

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย