Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"A plate"

แปลว่า:จานใบหนึ่ง

0
7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/DDanWootth

ยทฃชชชชชขชชชชบ99999บบบชบบบชชช999999(999999289999(9989992(999๙๙999;9~2999992(99ชชคฃชช¿

1
ตอบกลับ7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/DDanWootth

ชชชชไชไฝ ขคชชชชชชขชชชิ

0
ตอบกลับ7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/DDanWootth

งีะ uy.gY wlliaQyw2

0
ตอบกลับ7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/aeklondon

ตอบถูกแต่บอกผิด

0
ตอบกลับ6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/caneliean

จานใบหนึ่ง/จานหนึ่งใบ = =

0
ตอบกลับ5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา