Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi đang đưa bạn một đô la."

Dịch:I am giving you one dollar.

8 tháng trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Nguyenphuocdien

I am giving a dollar for you lại sai ?

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/QNmai
QNmai
  • 20
  • 6
  • 6
  • 3

give: đưa cho:

give ... for: đổi --> tôi đang đổi một dollar để lấy em, you are a slave.

2 tháng trước