Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"This magazine contains forty photos."

Dịch:Tờ tạp chí này chứa bốn mươi bức ảnh.

8 tháng trước

0 Nhận xét