"You drink tea."

แปลว่า:คุณดื่มน้ำชา

11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/A7jH2

เขียนถูกแล้วปรับปรุงด่วนค่ะ

11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/MHOR12

งานหยาบอีกแหละ

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย