"She wants to serve wine."

แปลว่า:เธออยากให้บริการไวน์

January 2, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Sidney888

เธอต้องการเซิร์ฟไวน์


https://www.duolingo.com/profile/earthnw

ตอบให้มันอยู่ในตัวเลือกเค้าสิไหวปะ เช่น บริการ หรือ ให้บริการ เลือกได้ทั้งสองแบบ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย