"She wants to serve wine."

แปลว่า:เธออยากให้บริการไวน์

January 2, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Sidney888

เธอต้องการเซิร์ฟไวน์


https://www.duolingo.com/profile/earthnw

ตอบให้มันอยู่ในตัวเลือกเค้าสิไหวปะ เช่น บริการ หรือ ให้บริการ เลือกได้ทั้งสองแบบ


https://www.duolingo.com/profile/Pick563466

อยากให้ใครเซิร์ฟล้ะครับ ทำไมไม่มีกรรม


https://www.duolingo.com/profile/thana292594

เยี่ยมเลย


https://www.duolingo.com/profile/KarnMinimal

เธออยากบริการไวน์ให้ - -" ไม่ผ่าน

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย