"How was the party?"

แปลว่า:งานเลี้ยงเป็นอย่างไร

9 เดือนที่ผ่านมา 9 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Sidney888

ปาร์ตี้เป็นอย่างไรบ้าง

9 เดือนที่ผ่านมา 9 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย