"Five years have passed since that day."

แปลว่า:ห้าปีได้ผ่านไปตั้งแต่วันนั้น

January 2, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Sidney888

ห้าปีผ่านไปนับจากวันนั้น


https://www.duolingo.com/profile/thana292594

เยี่ยมเลย

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย