Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I am making a basket for my mother."

Dịch:Tôi đang làm một cái rổ cho mẹ tôi.

8 tháng trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/YenNguyen946960

Tôi đang làm cho mẹ tôi một cái rổ

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/LinhChi40201

Đúng rồi

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/HoHoangNam1

Tôi đang làm cho mẹ tôi một cái rổ

5 tháng trước