"Their car is white."

แปลว่า:รถของพวกเขาเป็นสีแดง

January 3, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/nokball

Wtf? White ขาว. Red แดง


https://www.duolingo.com/profile/charrotcho

white=สีขาวไหม


https://www.duolingo.com/profile/Ex0A4

white สีขาว

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย