"The star is red."

แปลว่า:ดวงดาวนี้เป็นสีแดง

January 4, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/LynnaVanij

ดาวดวงนี้เป็นสีแดง ก็ได้นะ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย