"The boy eats breakfast."

แปลว่า:เด็กผู้ชายกินข้าวเช้า

11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/danai616640

เขียนถูกก็ไม่ให้ผ่านแก้ใขด้วย

7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/BonNie181652

เขียนถูกแล้วอ่ะ งง

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/pear_warum

เขียนถูกแต่ไม่ผ่านไห้

11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Pompam130556

งง

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย