"My father will try to sleep."

แปลว่า:คุณพ่อของฉันจะลองนอน

9 เดือนที่ผ่านมา 9 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Phatcharap11

try น่าจะใช้คำว่า "พยายาม" ได้

9 เดือนที่ผ่านมา 9 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย