"You do not have to wait."

แปลว่า:คุณไม่ต้องรอ

9 เดือนที่ผ่านมา 9 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/ItemroomSu

ซ้ำหลายรอบแล้ว

9 เดือนที่ผ่านมา 9 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/ItemroomSu

ซ้ำ

9 เดือนที่ผ่านมา 9 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย