"You do not have to wait."

แปลว่า:คุณไม่ต้องรอ

January 6, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/ItemroomSu

ซ้ำหลายรอบแล้ว

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย