"What is your real goal?"

แปลว่า:เป้าหมายของคุณที่จริงคืออะไร

January 9, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Harrolyn

Should translate as เป้าหมายที่แท้จริงของคุณคืออะไร

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย