"What is your real goal?"

แปลว่า:เป้าหมายของคุณที่จริงคืออะไร

9 เดือนที่ผ่านมา 9 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Harrolyn

Should translate as เป้าหมายที่แท้จริงของคุณคืออะไร

9 เดือนที่ผ่านมา 9 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย