"We write the women's names."

แปลว่า:เราเขียนชื่อของผู้หญิง

January 9, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Naruemon10

พวกเราเขียนชื่อผู้หญิง ไม่ถูกหรอ


https://www.duolingo.com/profile/Nucharee5

We =พวกเรา


https://www.duolingo.com/profile/oyo13

พวกเราเขียนชื่อของผู้หญิง ผิดตรงไหน


https://www.duolingo.com/profile/Bom666228

พวกเราก็ไม่ได้


https://www.duolingo.com/profile/AlongkornD

พวกเรา บ่แม่น เรา


https://www.duolingo.com/profile/SuttirakCh

ไม่มี “พวก” ก็ผิดได้ งงกับโจทย์?

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย