"Where is the police?"

แปลว่า:ตำรวจอยู่ไหน

January 10, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/lextarka

What is wrong with my answer?

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย