"in summer"

แปลว่า:ในฤดูร้อน

10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/aom913234

ไม่ถูกตรงไหน

10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/y7Uq1
y7Uq1
  • 25
  • 556

ในหน้าร้อน

10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย