"Read the red book."

แปลว่า:อ่านหนังสือสีแดง

January 13, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/HACK891782

อ่านหนังสือเล่มสีแดง ผิดดดด


https://www.duolingo.com/profile/Narisara316025

ตอบถูกน่ะคะทำไมขึ้นผิด


https://www.duolingo.com/profile/Aom174226

ก็ตอบถูก ทำไมบอกเราตอบผิด


https://www.duolingo.com/profile/muk899716

ก็ตอบถูกทำไมขึ้นว่าผิด

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย