"She eats an orange."

แปลว่า:เธอกินส้มลูกหนึ่ง

January 15, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Pam523083

เธอ​กินส้มหนึ่งลูกผ่าน


https://www.duolingo.com/profile/Soul799442

พิมพ์​ถูกแต่​ กดตรวจสอบ​บอกว่าผิด


https://www.duolingo.com/profile/KarnMinimal

เธอกินส้มผ่าน

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย