"Amaneatsanorangeandasandwich."

แปลว่า:ผู้ชายกินส้มและแซนด์วิช

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Kwan461433

an orange บางข้อตอบว่าส้มหนึ่งลูก ทำไมข้อนี้ตอบแค่คำว่า "ส้ม"

7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/F80z2

เห็นด้วยมากๆ

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/AppleMobil

"A"?ตอบคนหนึ่งผิด เวลาไม่ตอบก็ผิด???

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย