"I drink cold water."

แปลว่า:ฉันดื่มน้ำเย็น

January 15, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/baShUU

ฉันเขียนถูกน่ะ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย