"I do not have apples."

แปลว่า:ฉันไม่มีแอปเปิ้ล

10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Aom174226

ก้อตอบถูกนี่นา...เเก้ไขด้วย

10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย