"We will read the book tomorrow."

แปลว่า:พวกเราจะอ่านหนังสือเล่มนี้วันพรุ่งนี้

January 19, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/mink750883

เล่มนี้น่าจะใช้ this book

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย