"Thegirlsdrinkwater."

แปลว่า:เด็กผู้หญิงหลายคนดื่มน้ำ

11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/chontichak8

ตอบถูกแล้วนิ

11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/chontichak8

เพื่อ

11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/NicekyBeau

ข้อนี้แปลผิดอีกแล้ว แก้ไขด้วย

10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย