"The girls drink water."

แปลว่า:เด็กผู้หญิงหลายคนดื่มน้ำ

January 19, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/chontichak8

ตอบถูกแล้วนิ


https://www.duolingo.com/profile/NicekyBeau

ข้อนี้แปลผิดอีกแล้ว แก้ไขด้วย

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย