"She writes."

แปลว่า:เธอเขียน

January 20, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/PassaraSuk

I wrote เธอเขียน​ how us that wrong anyway?


https://www.duolingo.com/profile/dEpadinho

ไม่มี ย

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย