"The student wishes for a computer."

แปลว่า:นักเรียนคนนี้ปรารถนาว่าจะมีเครื่องหนึ่ง

January 21, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/loAx11

นักเรียนคนนี้ปรารถนาว่าจะมีคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่ง


https://www.duolingo.com/profile/VorapholCh

ตกคำว่า คอมพิวเตอร์ นะครับ


https://www.duolingo.com/profile/saranya983827

ไม่มีคำว่าคอมพิวเตอร์อะค่ะ


https://www.duolingo.com/profile/KomkitPras

คอมพิวเตอร์หาย


https://www.duolingo.com/profile/sopee2

นายทำผิดชัดๆ เฮ้อ


https://www.duolingo.com/profile/Utumpond

ตกคำว่าคอมพิวเตอร์นะคะ


https://www.duolingo.com/profile/ThipkamolP

เขียนยังไงก็ผิด


https://www.duolingo.com/profile/chimchimmy20

คำว่าคอมพิวเตอร์หายจ้า

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย