"He has to discover the truth."

แปลว่า:เขาต้องค้นพบความจริงนี้

January 22, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/AthikaWong

I think the anwer does not truth

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย