"We are going to continue eating."

แปลว่า:พวกเราจะกินต่อ

January 24, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/LynnaVanij

พวกเราจะกินต่อไป

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย