"He supported his children."

แปลว่า:เขาได้สนับสนุนลูกๆของเขา

January 25, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/dEpadinho

ต้องใส่ๆ ด้วย เพราะ children = เด็กหลายคน

February 23, 2019
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย