"He supported his children."

แปลว่า:เขาได้สนับสนุนลูกๆของเขา

10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย